top of page

Informasjon om hold av katt alle katteeiere må kunne! Så har du katt burde du lese dette!

God nyttår alle sammen og håper virkelig dere alle har kommet igjennom 2020 i god behold og at 2021 blir et supert år for dere alle, men også et super år for kattene våres hvor vi kan lære enda mer om katteatferd, velferd og helse slik at vi kan gi kattene våres det beste livet de kan få.Derfor starter vi året med en stor oppsummerings innlegg om retningslinjer og lover for kattehold. Grunnen til at jeg gjør dette er for at vi som allerede elsker kattene våres og er gode katteeiere kan få en god oppsummering på hva som er forventet av oss som katteeier, men også for at nye katteeiere eller katteeiere som ikke har satt seg godt inn i kattehold og retningslinjer kan lese dette og hva som forventes av oss når det kommer til å ha katt.


Har dere familie, naboer, venner eller beskjente som kan dra nytte av å lese dette så del gjerne med de, eller print ut linkene jeg legger i innlegget og gi det til de så de kan lese. Det er ikke alltid like lett å fortelle andre at katten ikke klarer seg selv og ikke trenger så mye, men kanskje fysisk skriv fra MT, Dyrebeskyttelsen og samt dyrevelferdsloven kan endre tankegangen litt og er da verdt å prøve.


For jeg tror om vi sammen prøver å øke kunnskapen om katt så har jeg trua på at vi i fremtiden kan endre disse tankegangene i fremtiden.


Cat Office skal sammen med Kattens Atferd og Helse ha tema i Januar om godt kattehold så om dere vil ha med dere alt så følg oss her:Retningslinjer for et godt kattehold


Dyrebeskyttelsen kom ut med en ny veileder for kattehold nå i Desember som tar for seg det grunnleggende innen kattehold som er verdt å lese. Man må selvfølgelig tenke på individuelle behov og at dette kan variere fra katt til katt, så disse retningslinjene er derfor generelt på katt.


Dyrebeskyttelsen: Ansvarlig katteholdMattilsynets Veiledning om hold av katt


Mattilsynet har laget en veiledning om hold av katt for noen år tilbake som er like gjeldene i dag og noe alle katteeiere burde lese seg opp på.

Det eneste jeg kommer på å legge til er at nyere forskning og kunnskap viser til at når det kommer til fôring av katt så er det litt endringer. I veiledningen så står det at tørrfôret skal stå fremme hele tiden, selv med overvektige katter og at det skal stå i en matskål. Her har det skjedd litt endringer og jeg vil virkelig anbefale om man har tørrfôr fremme hele tiden at man bruker matpuslespill og aktivitetsbrett (food puzzles) slik at pus kan jobbe litt mer for maten. Har man overvektig katt eller katter som overspiser så er det beste å gi faste måltider i løpet av dagen så man kan måle opp riktig mengde fôr. Det er også mange andre fordeler med å ha fôringsrutiner på generelt voksende katter. men dette er noe vi kan ta opp om dere ønsker i fremtidig innlegg.Dyrevelferdsloven
For å gjøre det store og kompliserte med dyrevelferdsloven legger jeg med noen av de viktigste lovene når det kommer til kattehold som vi må kunne og vite om under.

har du en katt eller har tenkt å skaffe deg katt så må man kunne disse reglene. det gjelder også andre dyrearter.


§ 1.Formål

Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr.


§ 3.Generelt om behandling av dyr

Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.


§ 4. Hjelpeplikt

Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart.

Dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, kan den som påtreffer dyret avlive dette med det samme. Dyr fra dyrehold og storvilt skal ikke avlives i henhold til denne bestemmelsen dersom det lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid.

Nødvendige utgifter til tiltak etter denne bestemmelsen skal staten betale, men utgifter knyttet til tiltak overfor dyr fra dyrehold kan kreves tilbake fra dyreholderen eller eieren.

Bestemmelsen i første og andre ledd gjelder tilsvarende for den som påfører dyr skade, men vedkommende kan ikke kreve dekning av staten for utgifter til hjelpetiltak.


§ 5.Varsling

Enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet. Varslingsplikten gjelder med de begrensninger som følger av annen lovgivning.

Enhver som får kjennskap til at et større antall ville eller forvillede dyr er utsatt for sykdom, skade eller annen lidelse utenom det normale, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet.


§ 6.Kompetanse og ansvar

Dyreholder skal sørge for at dyr blir ivaretatt av tilstrekkelig og faglig kompetent personell. Andre skal ha nødvendig kompetanse til den aktiviteten de utfører.

Foresatt skal ikke la barn under 16 år ha et selvstendig ansvar for dyr.

Dyreholder skal ikke overlate dyr til personer som det er grunn til å tro ikke kan eller vil behandle dyret forsvarlig.


§ 9. Medisinsk og kirurgisk behandling

Medisinsk og kirurgisk behandling skal utføres på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte og ivareta dyrets funksjonsevne og livskvalitet.

Det skal ikke gjøres operative inngrep eller fjernes kroppsdeler på dyr uten at det foreligger forsvarlig grunn ut fra hensynet til dyrets helse. Det er likevel tillatt å foreta forsvarlig merking av dyr i dyrehold. Avhorning og kastrering er tillatt når det er nødvendig ut fra hensynet til dyrevelferd eller av andre særlige grunner.

Ved smertefulle inngrep skal det nyttes nødvendig bedøvelse og smertelindring.§ 12.Avliving

Avliving av dyr og håndtering i forbindelse med avlivingen skal skje på dyrevelferdsmessig forsvarlig måte. Den som benytter bedøvings- eller avlivingsutstyr, skal påse at dette er egnet og vedlikeholdt.

Dyr som eies eller på annen måte holdes i menneskelig varetekt, skal bedøves før avliving. Bedøvingsmetoden skal gi bevissthetstap, og dyret skal være bevisstløst fra før avlivingen påbegynnes og til døden inntrer. Krav om bedøving før avliving gjelder ikke hvis dyret avlives med en metode som gir umiddelbart bevissthetstap. Etter at avliving er utført, skal det påses at dyret er dødt.

Avliving i nødstilfelle skal i størst mulig grad skje i samsvar med første og andre ledd.

Avliving av dyr skal ikke skje som et selvstendig underholdnings- eller konkurranseelement.


§ 14.Særskilte forbud

Det er forbudt å:

a)utøve vold mot dyr,

b)hensette dyr i hjelpeløs tilstand,

c)ha seksuell omgang med eller foreta seksuelle handlinger med dyr, og

d)bruke levende dyr som fôr eller agn.


§ 22.Generelle vilkår for hold av dyr

Dyr skal bare holdes hvis de kan tilpasse seg holdet på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte.


§ 23.Dyrs levemiljø

Dyreholder skal sikre at dyr holdes i miljø som gir god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov, herunder gi mulighet for stimulerende aktiviteter, bevegelse, hvile og annen naturlig atferd. Dyrs levemiljø skal fremme god helse og bidra til trygghet og trivsel.

Dyr skal ha adgang til egnet og trygt tilholdsrom utenom normal beiteperiode.

Kongen kan gi nærmere forskrifter om krav til dyrs levemiljø, herunder om egnet og trygt tilholdsrom, tiltak for å forebygge, oppdage og bekjempe brann og om unntak fra krav om tilholdsrom.


§ 24.Tilsyn og stell

Dyreholder skal sikre at dyr får godt tilsyn og stell, herunder sikre at:

a)fôr, beite og vann er av god kvalitet, dekker dyrets behov for næring og væske og fremmer god helse og velferd. Dyr skal ikke tvangsfôres eller tvangsvannes, med mindre det skjer av dyrehelsemessig grunn,b)dyr beskyttes mot skade, sykdom, parasitter og andre farer. Syke og skadde dyr skal gis forsvarlig behandling og avlives om nødvendig,c)spredning av smitte begrenses, ogd)dyr, der det er relevant, blir tilstrekkelig tamme til å kunne håndteres og stelles på dyrevelferdsmessig forsvarlig måte.

Kongen kan gi nærmere forskrifter om krav til omfang av tilsyn og stell og om beskyttelse og behandling av dyr.


§ 25.Avl

Avl skal fremme egenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse.

Det skal ikke drives avl, herunder ved bruk av genteknologiske metoder, som:

a)endrer arveanlegg slik at de påvirker dyrs fysiske eller mentale funksjoner negativt, eller som viderefører slike arveanlegg,b)reduserer dyrs mulighet til å utøve naturlig atferd, ellerc)vekker allmenne etiske reaksjoner.

Dyr med arveanlegg som nevnt i andre ledd, skal ikke brukes i videre avl.

Kongen kan gi nærmere forskrifter om avl av dyr i strid med prinsippene i denne bestemmelsen.


§ 26.Trening, fremvisning, underholdning og konkurranser

Den som trener dyr og den som bruker dyr til fremvisning, underholdning og konkurranser samt arrangør for slike aktiviteter, skal påse at dyr:

a)er i stand til å gjennomføre aktiviteten uten å bli utmattet eller skadet,b)ikke utsettes for eller er påvirket av midler eller behandling som kan gjøre aktiviteten dyrevelferdsmessig uforsvarlig,c)ikke med hensikt påføres frykt, skade eller unødige påkjenninger og belastninger, ogd)ikke trenes til eller brukes i kamper mot andre dyr eller mot mennesker.


§ 27.Omsetning av dyr, ivaretakelse av andres dyr mv.

Den som selger eller overlater dyr til andre, skal gi den som overtar dyret nødvendig informasjon om forhold som er av betydning for dyrets velferd. 


Det viktigste vi kan gjøre for våres katter er å vite hva som er ventet av oss og legge til rette for kattene våres. Det er selvfølgelig individuelle behov og forskjellige personligheter man må ta i betraktning. Men ved å kunne disse retningslinjene så har man et godt grunnlag for å gi kattene våres et bedre liv.
3 247 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page